Szczegóły zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru autorskiego

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz osób

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 oświadczenie powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik Nr 7:

a) dokumentacja budowlana oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (miejsce zamieszczenia: strona internetowa Zamawiającego:
www.muzeumpamieci.pl/zamowieniapubliczne:BiP Zamawiającego; przetarg na roboty budowlane)

Załącznik nr 7b Pozwolenie konserwatorskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2020, którego przedmiotem jest sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach realizacji projektu: „Roboty budowlane obejmujące remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wybrano ofertę złożoną przez:

Pracownię Konserwacji Zabytków “Arkona” Sp. z o.o.

Pl. Gen. Władysława Sikorskiego 3/8

31-115 Kraków

Cena ofertowa brutto: 148.338,00 zł

Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 25.05.2020 r. do godz. 12:00 została złożona jedna oferta przez w/w Wykonawcę.