Regulamin Projektu „Zbiorowy portret mieszkańców”

§ 1 Informacje ogólne

Organizatorem Projektu „Zbiorowy portret mieszkańców”, zwanego dalej Projektem, jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, zwane dalej Organizatorem.

§ 2 Cel Projektu

1. Celem Projektu jest stworzenie zbiorowego, współczesnego portretu mieszkańców ziemi oświęcimskiej w wersji elektronicznej. Ma on na celu pokazanie osób, którym bliska jest idea pomocowości, a poprzez to upamiętnienie bohaterek i bohaterów, którzy z narażeniem zdrowia i życia nieśli pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. 2. Przesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora – www.muzeumpamieci.pl Docelowo mają stanowić część ekspozycji stałej Muzeum Pamięci, której otwarcie planowane jest na początku 2022 roku.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Projekcie

1. Zdjęcie może przesłać osoba pełnoletnia.

2. W ramach Projektu można przesłać od jednego do maksymalnie pięciu współczesnych zdjęć z wizerunkami osób np. portretów czy zbiorowych zdjęć rodzinnych. Mogą to być tylko mieszkańcy powiatu oświęcimskiego na tle widoku charakterystycznego dla ziemi oświęcimskiej (obiektu, ulicy itp.). Dopuszczalne są autoportrety – selfie.

3. Osoba udostępniająca zdjęcie/zdjęcia oświadcza, że jest autorem fotografii i posiada wszelkie prawa autorskie oraz ma zgodę na publikację wizerunku/wizerunków osoby/osób znajdujących się na zdjęciu/zdjęciach. Jednocześnie wyraża zgodę na publikację wizerunku. Oświadcza nadto, że nie istnieją po jej stronie żadne okoliczności prawne i faktyczne uniemożliwiające bądź ograniczające podejmowanie opisanych wyżej czynności.

4. Zdjęcia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem formularza na podstronie internetowej Muzeum Pamięci. Znajduje się on pod adresem: www.muzeumpamieci.pl/naszportret

5. Przesyłane zdjęcie nie może być cięższe niż 6 MB.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych fotografii i wyboru tych, które złożą się na zbiorowy portret mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. przez Organizatora tylko dla celów organizacji Projektu oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych w siedzibie Organizatora. Właściciel danych ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączonej poniżej Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji).

§ 5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany obowiązują od chwili ich wprowadzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) zwane RODO. W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) Państwa danych osobowych. 1. Informacja o Administratorze danych i Inspektorze ochrony danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) reprezentowanym przez Dyrektora z siedzibą w Oświęcimiu 32 600, ul. Wyspiańskiego 10. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych , w następujący sposób: • listownie na adres: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim • przez e-mail: biuro@www.muzeumpamieci.pl 2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze • realizacji umów zawartych z kontrahentami Muzeum • w pozostałych przypadkach państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w określonym celu i zakresie Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawa: • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych • Kodeksu cywilnego • Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 3. Informacja o odbiorcach danych osobowych W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 4. Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celu, do którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Następnie po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 5. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych W związku z przetwarzaniem przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) danych osobowych przysługuje Państwu prawo: • do dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych • do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne • do usunięcia danych osobowych • do ograniczenia przetwarzania danych • do przenoszenia danych • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 6. Prawo do wycofania zgody W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencja niepodania danych osobowych Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będą Państwo zobowiązani. W przypadku gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Państwo nie podadzą swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.