Regulamin zwiedzania ekspozycji stałej i ścieżki edukacyjnej w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji).

I. Informacje ogólne.

Definicje:
a) Muzeum – Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej;
b) zwiedzający – osoba, która odwiedzi muzeum i prezentowaną odrębnie wystawę muzealną, której obecność zarejestruje się na podstawie biletu wstępu lub w inny sposób;
c) ekspozycja – wystawa stała lub czasowa prezentowana w Muzeum;
d) audioprzewodnik – urządzenie z wgraną audiowycieczką po ekspozycji stałej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w kilku wersjach językowych wraz z zestawem słuchawkowym;
e) wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika;
f) wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania ekspozycji muzeum;
g) monitoring – sieć rejestrująca i archiwizująca obraz we wszystkich pomieszczeniach.

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałej oraz ścieżki edukacyjnej, wystaw plenerowych, wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum oraz oferty edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są dostępne w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum.
3.Rezerwacji wejścia do Muzeum można dokonać poprzez system rezerwacji biletów na stronie internetowej https://rezerwacje.muzeumpamieci.pl/
telefonicznie pod nr telefonu +48 33 447 40 84 lub osobiście w kasie biletowej.
4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem. Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów znajdują się w cenniku biletów dostępnym w kasie biletowej i na stronie internetowej.
5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.
6. Zwiedzanie ekspozycji może odbywać się w sposób samodzielny (indywidualnie lub grupowo) z planem wystawy albo z pomocą audioprzewodnika.
7. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia z eksploatacji części ekspozycji, co nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
8.Muzeum jest dostosowane do zwiedzania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
9. Zwiedzający mają możliwość rezerwacji godzin zwiedzania w grupie maksymalnie do 40 osób.

II. Zasady zwiedzania.

1. Orientacyjny czas zwiedzania ekspozycji z audioprzewodnikiem wynosi 1, 5 godziny.
2. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
3. Rozpoczęcie zwiedzania ekspozycji na mniej niż 1,5 godziny przed zamknięciem Muzeum powoduje ograniczenie możliwości zwiedzania ekspozycji w całości i nie skutkuje zwrotem części opłaty za wykupiony bilet.
4. Zwiedzanie ekspozycji przez osoby, które nie ukończyły 15 roku życia odbywa się wyłącznie w towarzystwie pełnoletnich opiekunów. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
5. Nauczyciel/opiekun sprawujący opiekę nad młodzieżą szkolną jest zobowiązany do przebywania na ekspozycji ze swoimi podopiecznymi podczas zwiedzania Muzeum.
6. Zabrania się wejścia na ekspozycję osobom:
– nietrzeźwym;
– będącym pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
– posiadającym przedmioty zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób lub mienia;
– zachowującym się prowokacyjnie, agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu zbiorów;
– zakłócającym porządek zwiedzania lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
7. W budynku i na terenie Muzeum zainstalowany został system monitoringu wizyjnego, zwany dalej systemem, rejestrującym obraz za pomocą kamer przemysłowych. Stosowany przez Muzeum system, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. System działa w oparciu
o prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przechowywanie danych trwa nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia rejestracji. W przypadku gdy zapisane obrazy mają stanowić dowód w sprawie (np. w razie kradzieży, zniszczenia mienia) mogą być przechowywane przez Muzeum oraz przekazane odpowiednim służbom aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego przez Muzeum systemu monitoringu wizyjnego opisane są w pkt. 3 regulaminu przetwarzania danych osobowych Muzeum dostępnego na stronie internetowej www.muzeumpamieci.pl oraz w kasie Muzeum.
8. Wszystkie plecaki, torby, walizki oraz torebki przekraczające wymiar 40x40x20 cm, a także parasole należy pozostawić w szafkach depozytowych, z których korzystanie jest bezpłatne. Przed wyjściem z Muzeum należy zostawić klucz do szafki depozytowej w zamku pod właściwym numerem szafki. Niezwrócenie klucza obciąża zwiedzającego kosztem zakupu nowego.
9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
10. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy i filmowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Komercyjne wykorzystanie materiału zdjęciowego i filmowego jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody dyrekcji Muzeum. W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu filmowania i fotografowania wskazanych obiektów.
11. Rowery wprowadzone na teren wokół Muzeum należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach rowerowych.
12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i jednoślady pozostawione na terenie Muzeum.
13. Miejsca parkingowe na terenie muzeum są przeznaczone tylko dla zwiedzających na czas zwiedzania ekspozycji.
14. Na terenie i w budynku Muzeum można przebywać jedynie w godzinach pracy instytucji.
15. Pozostawiony na parkingu nieuprawniony pojazd, zostanie usunięty przez odpowiednie służby.

16. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
• wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta);
• palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych oraz używania otwartego ognia;
• wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
• wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych narzędzi oraz urządzeń mogących zagrozić życiu lub zdrowiu;
• niewłaściwego wykorzystywania siedzisk znajdujących się na ekspozycji;
• filmowania i fotografowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów wykorzystywanych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
• rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
17. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające w budynku Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowanie się poleceniom pracowników.
18. Wykupienie biletu lub wejście na ekspozycję wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
19. Ewentualne skargi i wnioski można składać osobiście w biurze Muzeum, listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: biuro@muzeumpamieci.pl.

Zasady korzystania z audioprzewodnika w Muzeum.

Korzystanie z audioprzewodnika w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zasad.

1. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników.
2.W celu zagwarantowania dostępności audioprzewodników zaleca się dokonanie rezerwacji wejścia poprzez system rezerwacji dostępny na stronie: https://rezerwacje.muzeumpamieci.pl
3. Wypożyczenie jest odpłatne.
4. Sposób wypożyczenia:
a) wypożyczenia audioprzewodnika można dokonać jedynie w kasie Muzeum w godzinach otwarcia;
b) urządzenie może być używane tylko na ekspozycji Muzeum – obowiązuje zakaz wynoszenia urządzenia na zewnątrz poza obręb Muzeum;
c) w przypadku konieczności przerwania zwiedzania audioprzewodnik należy odłożyć w kasie biletowej.
5. Muzeum jest zobowiązane:
a) udostępnić urządzenie sprawne pod względem technicznym,
b) udzielić instrukcji korzystania z audioprzewodników.
6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
7. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
a) korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem;
b) zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania;
c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru a w przypadku stwierdzenia usterek do niezwłocznego zgłoszenia ich pracownikowi Muzeum;
d) zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania;
e) pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania lub w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie
pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności naprawy sprzętu;
f) pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku zagubienia audioprzewodnika. Szacunkowy koszt urządzenia 2000 zł.
8. Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika Muzeum w zakresie obsługi urządzenia.
9. Treści zawarte w audioprzewodniku chronione są prawem autorskim – kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie jest zabronione.